20161017 Janes MOTION ANGÅENDE GERIATRISK KOMPETENS INOM ÄLDREVÅRDEN Anm. ännu inget svar 20170725. Motionen återremitterades av 2/3 delar av fullmäktige eftersom man ansåg att det inte fanns svar på alla att-satser.


MOTION ANGÅENDE GERIATRISK KOMPETENS INOM ÄLDREVÅRDEN
Kommunen har idag ett stort ansvar för att kommuninvånarna ska få en värdig ålderdom med god livskvalitet avseende såväl fysisk som psykisk, kulturell och social hälsa. Det medicinska ansvaret för att uppnå dessa mål delas av kommunen och landstinget där kommunen har ansvaret för distriktssköterskornas verksamhet och landstinget för läkarnas. Detta ansvar, som idag ligger på vårdcentralernas distriktsläkare, konkurrerar med distriktsläkarens ansvar för barn, ungdomar och vuxna om dennes tid och kompetens. Det är stor skillnad till exempel på hur mediciner verkar och hur olika sjukdomar tar sig uttryck hos yngre och hos äldre. Det fordras därför annan kompetens vid behandling av äldre än vad det gör vid behandling av yngre.
En inte försumbar del av de äldre patienter som vårdas på sjukhus vårdas på grund av felaktig medicinering.
Vi får en allt större andel äldre i befolkningen och därmed fler som behöver sjukvård i hemmet, eller på äldreboenden. Många med flera sjukdomar samtidigt. En ökande del har också demenssjukdom som kräver särskild kunskap.
För att höja kvaliteten på medicinskt omhändertagande inom kommunal äldreomsorg behöver det tillföras geriatrisk kompetens inom äldrevården samt ökad kunskap om demenssjukdomar. (Geriatrik; läran om sjukdomar hos äldre)
I den utvecklingsplan för åren fram till 2030 som landstinget nu arbetar med finns tankar på att utveckla mobila team framför allt inom äldrevården.
Idag är tillgången på läkare och sjuksköterskor med geriatrisk kompetens inom landet mycket begränsad, men arbete pågår för att öka tillgången.
På sikt bör behovet av medicinsk kompetens inom kommunens äldreomsorg mötas med läkare och sjuksköterskor med geriatrisk kompetens och kunskap om demenssjukdomar. Genom att kunna sätta adekvata diagnoser på olika sjukdomstillstånd och ge behandling som inte krockar med varandra även till patienter med flera eller många sjukdomar ges bättre förutsättningar för ökad kvalitet i omhändertagandet.
Kommunens distriktssköterskor bör därför uppmuntras att vidareutbilda sig inom geriatrik och demenssjukdomar. I Landstingets mobila team bör ingå geriatriskt utbildad läkare som i samverkan med kommunens geriatriskt kompetenta sjuksköterskor svarar för medicinska insatser inom kommunens äldrevård, både planerade och akuta. Man kan tänka sig att landstingets insats berör flera kommuner och att kommunens för ett visst område ansvariga geriatriksjuksköterska ingår i teamet när det område hen ansvarar för besöks. På så vis får man ökad medicinsk kompetens och god personkännedom vilket borgar för höjd kvalitet i verksamheten.
Jag yrkar därför
-att kommunen utreder hur stort det vårdbehov inom äldreomsorgen som idag täcks av insatser av distriktsläkare är.
-att kommunen initierar insatser för att öka den geriatriska kompetensen och kunskapen om demenssjukdomar inom äldreomsorgen.
-att kommunen tar kontakt med landstinget för att i samråd planera för ökad geriatrisk kompetens inom detta område.
-att i samråd med landstinget sträva mot att till Kristinehamns kommun skaffa de mobila teamen som bemannas med geriatriker från landstinget och geriatrisjuksköterskor från kommunen samt planera för hur detta kan organiseras på ett effektivt sätt.
Kristinehamn 20161017 Jane Larsson
Centerpartiet i Kristinehamns kommun
Med vänliga hälsningar
Jane Larsson
Centerpartiet i Kristinehamn kommun Mail: jane.larsson@kristinehamn.se Telefon: + 46 70-6262456

 

20161115 Motion om boende för Kristinehamns vuxna generation.  Anm.   20170318 Sn/2016:344 Soc anser att förslagen är redan tillgodosedda eller inte behövs. Motionen ej behandlad i fullmäktige än, 20170725 -Avslag KS 20171018

Motion om boende för Kristinehamns vuxna generation.

När kommuner tog över äldrevården från landstingen för drygt 20 år sedan skulle dystra sjukhem och långvård bort. Ett äldreboenden skulle bestå av lägenheter med badrum och kokvrå, gemenskap och sociala aktiviteter. Ungefär som Broängen har fungerat till helt nyligen. Det var lätt att få plats i servicelägenhet eller gruppboende och gott om personal.

Sedan dess har servicelägenheter omvandlats till vanligt boende utan fast personal och bara de allra sjukaste får plats i särskilt boende. Redan idag har vi ett stort tryck och kö till de särskilda boendena.  Om 10-15 år är ökningen så stor och svår att hantera om vi inte skapar förutsättningar idag för att lösa denna framtidsprognos. Trycket på särskilda boendena kommer att kraftigt hårdna. Inte minst med tanke på de invandrare med olika språk och kulturer som också kommer att behöva bli omhändertagna.

Det finns ett ökat behov av trygghetsboende och seniorboende för att möta medborgarnas önskemål om att bo hemma längre. Särskilda boendet kommer fortsatt vara ett boende för de allra mest sjuka och de med demens, vilket kräver en strategisk planering av utformning och möjlighet till innovativa tekniska lösningar. Även i det ordinära boendet bör välfärdsteknologi kunna erbjudas som ett alternativ, för de som önskar det.

Förutom ökningen av äldre personer så har omhändertagandet av äldre förändrats. Det är exempelvis färre personer som får hemtjänst 2010 än i slutet av 1970 talet och idag tar vi hand om personer som för 20 år sedan skulle ha bott på institution. D.v.s. för 20 år sedan behövde personalen bara utföra hushållssysslor, idag är arbetsuppgifterna mycket mer krävande då den äldre är sjukare när hon/han bor hemma ensam och kanske får besök ett par gånger per dygn.
På ett äldreboende finns tekniska hjälpmedel, sjuksköterskor, arbetsterapeut med flera. Vad har hemtjänsten i det enskilda hemmet? Ingenting! 
Om nerskärningen i biståndsbesluten fortsätter att minska kommer inte hemtjänsten att överleva. Det skapar ovärdiga situationer för den äldre. Vi kan idag se att utbildningarna inom vård och omsorgen inte är anpassad för hemtjänsten utan för särskilda boenden.

Centerpartiet i Kristinehamn yrkar därför:

att Kristinehamns kommunfullmäktige ger lämplig nämnd/er ett uppdrag att snarast skapa en äldreomsorgsplan.

att äldreomsorgsplanen redovisas två gånger per år i fullmäktige.

att Kristinehamns kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda utformningen av framtida boenden för äldre.

att i utredningen ska Kristinehamns kommun använda nationella utredningar, och utredningar som tidigare gjorts i kommunen, samt framtida behov.

att målet är att presentera olika alternativ för utformning av framtida äldreboenden i Kristinehamns  kommun. I presentationen ska anges olika boendetyper, boendeformernas dimension samt deras placering samt,

att syftet med genomlysningen är att på ett allsidigt sätt beskriva de äldres behov kring boenden. De alternativ som tas fram ska tillgodose en god kvalitet. Utredningen ska visa på möjligheter i såväl det lilla som det stora, centralt som lokalt.

att påbörja utbyggnaden av boendetyper under 2017, i egen regi eller genom upphandling, för att möta de äldres behov av olika boenden och minska köerna till de särskilda boenden som redan  finns idag.
Kristinehamn 15/11 2016
Jane Larsson
Centerpartiet

Motion 20170515 till Kristinehamns kommun om att skapa BÄVA, Bästa äldrevårds - alternativet i Sverige. Anm. Motionen ännu ej behandlad i fullmäktige 20170725-Avslag 20171219


Motion 20170515 till Kristinehamns kommun om att skapa BÄVA, Bästa äldrevårds - alternativet i Sverige.
 
På Kristinehamns kommuns hemsida kan man läsa under boende:
 
Kristinehamn är en skärgårdskommun med cirka 24 000 invånare. Här vid Vänerns strand, i vackra Värmland, är det lätt att skapa sig ett gott liv – och du har stora möjligheter att välja boende anpassat till olika skeenden i livet. Mitt i staden, lantlig miljö eller sjönära – välj vad som passar dig bäst! 
 
Ett skeende i livet är när du blir äldre och behöver olika typer av stöd och trygghet i ditt boende och omhändertagande. Men också en trygghet för dina nära och kära som kanske inte kan finnas i din närhet att veta att du får det bästa omhändertagandet. Att bygga vackra hus för detta är den enkla delen, men sedan skall det fyllas med sådan verksamhet att inga tvivel, på att endast det bästa är gott nog, för våra äldre, skall finnas innanför dessa väggar. Det vill säga BÄVA.
 
-       Vi yrkar därför:
att anpassa en byggnad med markplan, ett boende redan från byggstart till ett aktivt och värdigt liv för de äldre - att LEVA, livet ut.
-       att man som på före detta Broängen, har en genomtänkt anpassningsplan och ett boende med hänsyn till vårdbehovet som          givetvis kan förändras över tid.
-       att ha eget mat-team som lagar maten, gemensamma matstunder med personal och besökande. Delaktighet i att planera            veckans matval.
-       att fortsatt få uppleva matdoft, bullbak, promenader, musik, gympa och andra aktiviteter.
-       att personalen får tid för personliga samtal med den boende, hålla handen med mera är prioriterat i verksamhetsledarnas            dagliga och självklara uppgifter.
-       att personal får känna sig motiverade och utbildade i att aktivt varje dag arbeta för BÄVAS målsättning.
-       att undersöka hur ett BÄVA koncept kan drivas inom kommunens regi eller möjligheten till en upphandling av en
             intraprenad eller entreprenad kan ske.
-     att kommunen initierar insatser för att öka den geriatriska kompetensen och kunskapen om demenssjukdomar inom
          äldreomsorgen, enligt Jane Larssons motion daterad 20161016.
Kristinehamn 2017-05-15
Centerpartiet i Kristinehamns kommun
Jane Larsson
Marianne Cordes
Adam Slottner
Monica Gustavsson
Anders Ölmhult