Lärare
Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.
Men bristen på lärare är stor. Läraryrkets status behöver därför höjas med en bra och utmanande lärarutbildning knuten till forskning, fristående lärarutbildningar, kontinuerlig systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande samt mindre detaljstyrning. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet, klassrumsnära forskning och digitaliserad skola.
Lärarutbildning. För att säkerställa att Lärarutbildningen ligger i framkant vill vi att den kontinuerligt utvärderas. Läraryrket är ett akademiskt hantverksyrke, likt exempelvis läkare och tandläkare, där teori och praktik vävs samman. En nybliven lärare ska både ha den teoretiska kunskapen och kunna omsätta den i klassrummet. Det är därför viktigt att lärarutbildningen kontinuerligt samverkar med omgivande skolor där teoretiska kunskaper praktiseras och där den senaste klassrumsnära forskningen tillämpas. Vi vill också ha fristående lärarutbildning och initiativ liknande Teach for Sweden, som rekryterar från andra akademiska yrken än lärare. Det är viktigt att utveckla och ta till vara på de ledartalanger som finns och skapa fler vägar till läraryrket.
Kompetensutvecklingsgaranti. Svenska lärare får enligt OECD kvantitativt mindre kompetensutveckling än lärare i andra länder. Vi ser ett stort behov av ett tydligt och utökat statligt ansvar för hur lärare och skolledare kontinuerligt under sin karriär ska utvecklas och fortbildas. Lärare och skolledare ska vara garanterade en kvalitativ och relevant kompetensutveckling.
Lärare måste ges tid att vara lärare. Skickliga lärare är lärare som engagerar och återkopplar till eleverna. Vi måste kunna garantera eleverna kvalitet och kreativitet i skolan. För att elever ska nå sin fulla potential måste det bli ett större fokus på undervisningen. Vi behöver därför minska den administrativa börda som idag ligger på lärare och skolledare. Dokumentation som inte leder till att öka elevens lärande ska bort. Vidare ser vi ett behov av att i större utsträckning samordna dokumentationen på nationell nivå, Skolverket borde exempelvis bistå skolorna med färdiga mallar och system för dokumentation.
Bra lärare ska ha bra lön. I de länder där man presterar högt i internationella mätningar har lärarna högre löner än i Sverige och tydligare karriärmöjligheter. Lönen borde vara starkare knuten till kompetens, bra lärare ska ha bra betalt. Tydliga karriärvägar ska finnas för både lärare och skolledare och vill därför bland annat utöka antalet förstelärare som i sin tjänst ska handleda och coacha nyexaminerade lärare samt öppna upp för tjänster som kombinerar undervisning i grund- och gymnasieskolan med forskning och samarbete på universitetsnivå. För att fler duktiga lärare ska vilja arbeta på skolor i utanförskapsområden vill vi att de ska ha mer betalt.

Fler ska kunna få studiestöd

För de flesta är frågan inte om, utan när, de kommer att behöva ställa om på arbetsmarknaden.
Därför måste vi rusta fler för ett längre arbetsliv genom rättvisare regler.
– Vi måste se till att vara mer snabbfotade, inkludera fler, få ett Sverige som håller ihop, och då innebär det ett längre arbetsliv, och då måste vi från samhällets sida se till att de också får möjlighet att finansiera sin utbildning, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
För att kunna möta den framtida arbetsmarknaden måste vi ge äldre och andra som behöver skola om sig – möjligheten att göra det. Tyvärr är utbildningssystemet idag inte tillräckligt anpassat för personer i behov av vidareutbildning. Nu kan du få studiestöd i maximalt sex år och redan vid 47 års ålder minskar antal veckor en person kan få studielån. Efter 56 års ålder delas inget studiestöd ut alls. Det begränsar människors möjlighet att ställa om i karriären och komplettera sin utbildning.
– Vi ställer väldigt stora krav på dem som är äldre i arbetskraften att ställa om för att kunna matchas till jobb och för att kunna förlänga sitt arbetsliv. Då är det rimligt att vi har ett studiestöd som inte fasas ut vid 47 års ålder, utan som fortsätter att gälla en bra bit till, säger Annie Lööf.
Det måste finnas möjlighet för fler att studera även mitt i livet. Idag kan du bara bli beviljad ett års extra studiemedel när du nått taket på 6 år, vilket inte är tillräckligt för att läsa en yrkesutbildning på två år eller ett masterprogram.
Därför föreslår vi att:
Studielån från 47 år. Ta bort utfasningen av studielånet som idag börjar vid 47 års ålder.
Studielån efter 56 år. Möjliggör studiestöd efter 56 års ålder genom att tillåta studielån, men inte bidrag, upp till 60 år. Idag ges inget studiestöd alls efter 56 år. Samtidigt krävs snabbare återbetalning av lån vid arbete.
Utöka möjligheten till extra studiemedel från ett år till två år. Då kan fler få möjlighet att senare i livet läsa en tvåårig yrkesutbildning eller ett masterprogram.
Sammantaget väntas de föreslagna reformerna medföra offentligfinansiella kostnader på 100 miljoner kronor per år.


Nu rustar vi yrkeshögskolan för fler jobb

För att kunna gå stärkta in i framtiden behöver den svenska modellen förnyas, klyftorna på arbetsmarknaden överbryggas och möjligheten till ett längre arbetsliv utvecklas.
- Med reformer som rustar jobbsökarna och som öppnar jobbdörren för fler kan vi förnya den svenska modellen och hindra klyvningen av Sverige, säger Annie Lööf.
I dag höll Centerpartiet sitt ekonomiska seminarium i Almedalen, där Annie Lööf och Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl samtalade med en rad tunga ekonomer om hur vi kan stoppa klyvningen av Sverige mellan dem som har jobb och dem som står utan.
På seminariet lyfte Annie Lööf och Martin Ådahl bland annat de förslag för att rusta jobbsökarna som Centerpartiet presenterat under måndagen och tisdagen i Almedalen.
- Arbetsmarknaden måste öppnas upp för alla de hundratusentals människor som ställts utanför. Det måste ske nu, när vi har möjlighet under högkonjunkturen, genom kraftfulla reformer. Vi kan öka vidareutbildningen, rörligheten, det smartare arbetsförmedlandet och minska skattebördan, minska kostnaderna för småföretagen. Då kan fler komma tillbaka och flyktingarna äntligen komma i jobb, säger Martin Ådahl.
Det handlar dels om att göra det lättare att få studiestöd senare i livet. Genom att fler kan utbilda och vidareutbilda sig stärker vi deras chanser att få jobb. Vi vill också öppna jobbdörren för fler människor genom att låta arbetslösa behålla halva försörjningsstödet när de får jobb. Dessutom vill vi undanta alla företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna.
- Centerpartiet kan inte acceptera att vi har en del av Sverige som glöms bort. Att människor döms till livslångt utanförskap. Nu krävs förändring. Centerpartiet vill sluta den klyfta som i dag öppnat sig mellan de som har jobb och de som är arbetslösa. Mellan de människor som har det bra, med fast jobb och bra lön, och de som fastnat i utanförskap, säger Annie Lööf.
På en pressträff efter det ekonomiska seminariet presenterade Annie Lööf rapporten "Förnya den svenska modellen - rusta jobbsökarna och öppna jobbdörren", som innehåller fler nya förslag för att ytterligare stärka jobbsökarnas möjligheter att hitta ett arbete.
Ett av förslagen handlar om att bygga ut yrkeshögskolan med 5000 fler platser.
- Yrkeshögskolan är en av de utbildningsformer i Sverige som fungerat bäst för att ge personer möjlighet till nya, specialiserade yrkeskarriärer. Genom sin nära koppling till näringslivet har yrkeshögskolan uppvisat goda resultat när det gäller att matcha mot arbetsmarknaden. 9 av 10 får jobb inom ett år från avslutad utbildning. Genom att bygga ut antalet platser ger vi ännu fler chansen att ta vägen till jobb via Yrkeshögskolan, säger Annie Lööf.
Yrkeshögskolan ska också stärkas genom fler förberedande och kompletterande kurser.
- Vi vill avskaffa onödiga regleringar och göra det enklare att läsa skräddarsydda preparandutbildningar och baskurser på yrkeshögskolan. På det sättet kan fler bli behöriga till yrkeshögskolans utbildningar. Dessutom vill vi tillåta kortare påbyggnadsutbildningar för personer som redan har en högskoleexamen, säger Annie Lööf.
Centerpartiet föreslår dessutom att yrkeshögskolan ska få längre tillstånd, för att kunna verka mer långsiktigt. Huvudregeln bör vara tillstånd för tre, istället för dagens två, utbildningsomgångar.
- Vissa utbildningar, till exempel dem som leder till arbete inom den tunga verkstadsindustrin, kräver omfattande investeringar. Då behövs en längre horisont för att kunna planera och räkna hem investeringarna än vad som i dag är möjligt, säger Annie Lööf.
Utbyggnaden av yrkeshögskolan beräknas kosta 500 miljoner kronor per år.